Oryza L. (Poaceae)

Oryza sativa 1 Lund Bot Garden 130816 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryza sativa 2 Lund Bot Garden 130816 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryza sativa 3 Lund Bot Garden 130816 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryza sativa 4 Lund Bot Garden 130816 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryza sativa 5 Lund Bot Garden 130816 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Oryza sativa 6 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryza sativa 7 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).