Oryzopsis Michx. (Poaceae)

Oryzopsis miliacea 1 Magaluf, Mallorca 110416 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryzopsis miliacea 2 Magaluf, Mallorca 110416 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryzopsis miliacea 3 Magaluf, Mallorca 110416 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryzopsis miliacea 4 Magaluf, Mallorca 110416 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryzopsis miliacea 5 Magaluf, Mallorca 110416 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryzopsis miliacea 6 Magaluf, Mallorca 110416 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryzopsis miliacea 7 Magaluf, Mallorca 110416 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryzopsis miliacea 8 Magaluf, Mallorca 110416 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryzopsis miliacea 9 Skala Eresou, Lesvos, Greece 130510 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryzopsis paradoxa 4 Copenhagen Bot Garden 130611 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryzopsis paradoxa 5 Copenhagen Bot Garden 130611 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryzopsis virescens 3 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryzopsis virescens 4 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryzopsis virescens 5 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Oryzopsis paradoxa 1 Copenhagen Bot Garden 130611 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryzopsis paradoxa 2 Copenhagen Bot Garden 130611 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryzopsis paradoxa 3 Copenhagen Bot Garden 130611 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryzopsis virescens 1 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Oryzopsis virescens 2 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).