Xyris Gronov. ex L. (Xyridaceae)

Xyris 1 Marais Kiki, New Caledonia 831119 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Xyris complanata 10 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Xyris complanata 11 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Xyris complanata 12 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Xyris complanata 13 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Xyris complanata 4 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Xyris complanata 6 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Xyris complanata 7 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Xyris complanata 8 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Xyris complanata 9 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Xyris neocaledonica Mt Mou, New Caledonia 831115 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Xyris cf pancheri Mgne des Sources, New Caledonia 840109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Xyris complanata 1 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Xyris complanata 14 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Xyris complanata 2 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Xyris complanata 3 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Xyris complanata 5 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).