Kingia R.Br. (Dasypogonaceae)

Kingia australis 1 W of Pemberton, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kingia australis 4 W of Pemberton, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kingia australis 5 W of Pemberton, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Kingia australis 2 W of Pemberton, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kingia australis 3 W of Pemberton, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).