Leucocoryne Lindl. (Alliaceae)

Leucocoryne ixioides 1 Rio Clarillo Nat Park, Chile 171104 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leucocoryne ixioides 2 Rio Clarillo Nat Park, Chile 171104 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leucocoryne ixioides 3 Rio Clarillo Nat Park, Chile 171104 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leucocoryne ixioides 4 Rio Clarillo Nat Park, Chile 171104 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leucocoryne ixioides 5 Rio Clarillo Nat Park, Chile 171104 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leucocoryne ixioides 6 Rio Clarillo Nat Park, Chile 171104 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leucocoryne ixioides 7 eastern Santiago, Chile 171107 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leucocoryne ixioides 9 eastern Santiago, Chile 171107 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).