Eucrosia Ker Gawl. (Amaryllidaceae)


Eucrosia bicolor 1 Lund Bot Garden 160509 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eucrosia bicolor 2 Lund Bot Garden 160509 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eucrosia bicolor 3 Lund Bot Garden 160509 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).