Borya Labill. (Boryaceae)

Borya sphaerocephala 2 Karlgarin Nat Res, Western Australia 111006 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Borya sphaerocephala 3 W Hyden, Western Australia 111006 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Borya sphaerocephala 4 W Hyden, Western Australia 111006 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Borya sphaerocephala 5 W Hyden, Western Australia 111006 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Borya sphaerocephala 8 Yarra Road SE Perth, Western Australia 111007 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Borya sphaerocephala 9 Yarra Road SE Perth, Western Australia 111007 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Borya sphaerocephala 1 Karlgarin Nat Res, Western Australia 111006 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Borya sphaerocephala 6 W Hyden, Western Australia 111006 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Borya sphaerocephala 7 W Hyden, Western Australia 111006 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).