Aerangis Rchb.f. (Orchidaceae)

Aerangis brachycarpa 1 Lund Bot Garden 140913 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aerangis brachycarpa 3 Lund Bot Garden 140913 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aerangis citrata 2 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aerangis citrata 3 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aerangis modesta 3 Lund Bot Garden 160909 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aerangis mystacidii 1 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aerangis mystacidii 2 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Aerangis brachycarpa 2 Lund Bot Garden 140913 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aerangis citrata 1 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aerangis modesta 1 Lund Bot Garden 160909 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aerangis modesta 2 Lund Bot Garden 160909 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).