Uvularia Raf. (Colchicaceae)

Uvularia perfoliata 1 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Uvularia perfoliata 6 Storrs, Connecticut 900613 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Uvularia pudica 1 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Uvularia pudica 2 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Uvularia sessilifolia 7 Storrs, Connecticut 900615 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Uvularia grandiflora 1 Flinck's Garden, Bjuv Sk 140518 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Uvularia grandiflora 2 Flinck's Garden, Bjuv Sk 140518 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Uvularia grandiflora Bergianska, Stockholm 030512 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Uvularia perfoliata 2 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Uvularia perfoliata 3 Storrs, Connecticut 900519 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Uvularia perfoliata 4 Storrs, Connecticut 900519 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Uvularia perfoliata 5 Storrs, Connecticut 900523 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Uvularia pudica 3 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Uvularia sessilifolia 1 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Uvularia sessilifolia 2 Göteborg Botanical Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Uvularia sessilifolia 3 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Uvularia sessilifolia 4 Göteborg Botanical Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Uvularia sessilifolia 5 Storrs, Connecticut 900428 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Uvularia sessilifolia 6 Storrs, Connecticut 900428 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).