Tulipa L. (Liliaceae)

Tulipa 1 Lund Bot Garden 100519 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa 2 Lund Bot Garden 100519 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa 3g (cult) Brunnby Sk 150410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa armena 1 Copenhagen Bot Garden 140424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa armena 2 Copenhagen Bot Garden 140424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa cf armena 1 Yeghegnadzan mountains, Armenia 180511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa clusiana 3 Lund Bot Garden 080508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa clusiana 4 Lund Bot Garden 100519 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa didieri 2 Copenhagen Bot Garden 140515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa didieri 3 Copenhagen Bot Garden 140515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa didieri 4 Copenhagen Bot Garden 140515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa doerfleri 9 Lund Bot Garden 110429 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa eichleri 3 DBV's Garden, Visby, Gotland 110508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa eichleri 4 DBV's Garden, Visby, Gotland 110508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa eichleri 5 DBV's Garden, Visby, Gotland 110508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa humilis 1 DBV's Garden, Visby, Gotland 110508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa humilis 2 DBV's Garden, Visby, Gotland 110508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa humilis 3 DBV's Garden, Visby, Gotland 110508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa humilis 4 DBV's Garden, Visby, Gotland 110508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa humilis 5 DBV's Garden, Visby, Gotland 110508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa kolpakowskiana 1 Lund Bot Garden 140331 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa kolpakowskiana 5 DBV's Garden, Visby, Gotland 110508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa kolpakowskiana 6 Lund Bot Garden 140331 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa linifolia 1 Dept of Botany, Stockholm University 060508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa linifolia 2 Dept of Botany, Stockholm University 060508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa saxatilis 1 NE of Spili, Crete 110327 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa saxatilis 2 NE of Spili, Crete 110327 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa saxatilis 3 NE of Spili, Crete 110327 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa saxatilis 4 NE of Spili, Crete 110327 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa saxatilis 5 NE of Spili, Crete 110327 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa sprengeri 3 (cult) Brunnby Sk 170611 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa sylvestris 3 Lund Bot Garden 080505 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa sylvestris 4 Lund Bot Garden 080505 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa tarda 1 DBV's Garden, Visby, Gotland 110508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa tarda 3 DBV's Garden, Visby, Gotland 110508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa tarda 4 DBV's Garden, Visby, Gotland 110508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa tetraphylla 1 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa tetraphylla 2 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa tetraphylla 3 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa turkestanica 1 Lund Bot Garden 140407 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa turkestanica 5 Lund Bot Garden 130503 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa turkestanica 8 Lund Bot Garden 140407 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Tulipa 3a (cult) Brunnby Sk 150410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa 3b (cult) Brunnby Sk 150410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa 3c (cult) Brunnby Sk 150410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa 3d (cult) Brunnby Sk 150410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa 3e (cult) Brunnby Sk 150410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa 3f (cult) Brunnby Sk 150410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa alberti Bergianska, Stockholm 050513 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa cf armena 2 Yeghegnadzan mountains, Armenia 180511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa cf armena 3 Yeghegnadzan mountains, Armenia 180511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa clusiana 1 Lund Bot Garden 080508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa clusiana 2 Lund Bot Garden 080508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa clusiana 5 Lund Bot Garden 080508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa clusiana 6 Lund Bot Garden 080508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa clusiana 7 Lund Bot Garden 080508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa clusiana 8 Lund Bot Garden 070515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa didieri 1 Copenhagen Bot Garden 140515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa didieri 5 Copenhagen Bot Garden 140515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa doerfleri 1 Lund Bot Garden 110429 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa doerfleri 2 Lund Bot Garden 110429 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa doerfleri 3 Lund Bot Garden 110429 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa doerfleri 4 Lund Bot Garden 110429 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa doerfleri 5 Lund Bot Garden 110429 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa doerfleri 6 Lund Bot Garden 110429 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa doerfleri 7 Lund Bot Garden 110429 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa doerfleri 8 Lund Bot Garden 110429 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa eichleri 1 DBV's Garden, Visby, Gotland 110508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa eichleri 2 DBV's Garden, Visby, Gotland 110508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa elegans 1 Copenhagen Bot Garden 140424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa elegans 2 Copenhagen Bot Garden 140424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa elegans 3 Copenhagen Bot Garden 140424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa humilis 6 Lund Bot Garden 150425 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa humilis 7 Lund Bot Garden 150425 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa kolpakowskiana 2 Lund Bot Garden 140331 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa kolpakowskiana 3 Lund Bot Garden 140331 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa kolpakowskiana 4 DBV's Garden, Visby, Gotland 110508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa linifolia 3 Dept of Botany, Stockholm University 060403 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa orphanidea 1 Bergianska, Stockholm 050513 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa orphanidea 2 Lund Bot Garden 100527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa orphanidea 3 Lund Bot Garden 100527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa sprengeri 1 (cult) Brunnby Sk 150618 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa sprengeri 2 (cult) Brunnby Sk 150618 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa sprengeri 4 (cult) Brunnby Sk 170611 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa sprengeri 5 (cult) Brunnby Sk 170611 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa sylvestris 1 Lund Bot Garden 090429 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa sylvestris 2 Lund Bot Garden 080505 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa tarda 2 DBV's Garden, Visby, Gotland 110508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa turkestanica 2 Lund Bot Garden 140407 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa turkestanica 3 Lund Bot Garden 140407 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa turkestanica 4 Lund Bot Garden 130503 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa turkestanica 6 Lund Bot Garden 140407 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulipa turkestanica 7 Lund Bot Garden 140407 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).