Tripterococcus Endl. (Celastraceae)

Tripterococcus brunonis 6 East Mount Barren, W Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Tripterococcus 1a Lake King, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tripterococcus 1b Lake King, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tripterococcus brunonis 1 East Mount Barren, W Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tripterococcus brunonis 2 East Mount Barren, W Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tripterococcus brunonis 3 East Mount Barren, W Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tripterococcus brunonis 4 East Mount Barren, W Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tripterococcus brunonis 5 East Mount Barren, W Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).