Viviania Willd. ex Less. (Ledocarpaceae)

Viviania marifolia 1 between eastern Santiago and Farellones, Chile 171109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Viviania marifolia 10 between eastern Santiago and Farellones, Chile 171109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Viviania marifolia 14 between eastern Santiago and Farellones, Chile 171109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Viviania marifolia 15 between eastern Santiago and Farellones, Chile 171109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Viviania marifolia 16 between eastern Santiago and Farellones, Chile 171109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Viviania marifolia 17 between eastern Santiago and Farellones, Chile 171109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Viviania marifolia 2 between eastern Santiago and Farellones, Chile 171109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Viviania marifolia 3 between eastern Santiago and Farellones, Chile 171109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Viviania marifolia 4 between eastern Santiago and Farellones, Chile 171109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Viviania marifolia 5 between eastern Santiago and Farellones, Chile 171109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Viviania marifolia 6 between eastern Santiago and Farellones, Chile 171109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Viviania marifolia 11 between eastern Santiago and Farellones, Chile 171109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Viviania marifolia 12 between eastern Santiago and Farellones, Chile 171109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Viviania marifolia 13 between eastern Santiago and Farellones, Chile 171109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Viviania marifolia 7 between eastern Santiago and Farellones, Chile 171109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Viviania marifolia 8 between eastern Santiago and Farellones, Chile 171109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Viviania marifolia 9 between eastern Santiago and Farellones, Chile 171109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).