Stigmaphyllon Meisn. (Malpighiaceae)

Stigmaphyllon 2 Ouroué, New Caledonia 831208 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Stigmaphyllon 1a Vallée de la Tontouta, New Caledonia 831217 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stigmaphyllon 1b Vallée de la Tontouta, New Caledonia 831217 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stigmaphyllon 1c Vallée de la Tontouta, New Caledonia 831217 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).