Napaea L. (Malvaceae)

Napaea dioica 10 Lund Bot Garden 150818 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Napaea dioica 11 Lund Bot Garden 150818 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Napaea dioica 12 Lund Bot Garden 150818 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Napaea dioica 13 Lund Bot Garden 150818 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Napaea dioica 14 Lund Bot Garden 150818 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Napaea dioica 15 Lund Bot Garden 150818 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Napaea dioica 16 Lund Bot Garden 150818 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Napaea dioica 17 Lund Bot Garden 150818 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Napaea dioica 18 Lund Bot Garden 150818 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Napaea dioica 7 Lund Bot Garden 140721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Napaea dioica 8 Lund Bot Garden 140721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Napaea dioica 9 Lund Bot Garden 140721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Napaea dioica 1 Lund Bot Garden 140721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Napaea dioica 2 Lund Bot Garden 140721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Napaea dioica 3 Lund Bot Garden 140721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Napaea dioica 4 Lund Bot Garden 140721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Napaea dioica 5 Lund Bot Garden 140721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Napaea dioica 6 Lund Bot Garden 140721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).