Thomasia J.Gay (Malvaceae)

Thomasia purpurea 4 Perth Bot Garden, WA 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Thomasia purpurea 6 Perth Bot Garden, WA 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

cf Thomasia quercifolia 1 Perth Herbarium, WA 110922 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

cf Thomasia quercifolia 2 Perth Herbarium, WA 110922 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Thomasia purpurea 1 Perth Bot Garden, WA 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Thomasia purpurea 2 Perth Bot Garden, WA 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Thomasia purpurea 3 Perth Bot Garden, WA 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Thomasia purpurea 5 Perth Bot Garden, WA 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).