Koehneria S.A.Graham, Tobe & Baas (Lythraceae)

Koehneria madagascariensis 1 near San Augustine, southwestern Madagascar 191012 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koehneria madagascariensis 2 near San Augustine, southwestern Madagascar 191012 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koehneria madagascariensis 3 near San Augustine, southwestern Madagascar 191012 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koehneria madagascariensis 4 near San Augustine, southwestern Madagascar 191012 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koehneria madagascariensis 5 near San Augustine, southwestern Madagascar 191012 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koehneria madagascariensis 6 near San Augustine, southwestern Madagascar 191012 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koehneria madagascariensis 7 near San Augustine, southwestern Madagascar 191012 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).