Cephalotus Labill. (Cephalotaceae)

Cephalotus follicularis 1 Göteborg Bot Garden 101124 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalotus follicularis 3 Lund Bot Garden 120912 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalotus follicularis 6 W Pemberton, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalotus follicularis 8 W Pemberton, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Cephalotus follicularis 2 Göteborg Bot Garden 101124 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalotus follicularis 4 Lund Bot Garden 120912 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalotus follicularis 5 W Pemberton, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalotus follicularis 7 W Pemberton, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).