Prosopis L. (Fabaceae)

Prosopis 1a NW of Ocotillo, CA 130422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prosopis 1b NW of Ocotillo, CA 130422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prosopis 2a Ocotillo, CA 130421 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prosopis 2b Ocotillo, CA 130421 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prosopis 2c Ocotillo, CA 130421 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prosopis 2d Ocotillo, CA 130421 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prosopis 2e Ocotillo, CA 130421 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prosopis 2f Ocotillo, CA 130421 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prosopis 2g Ocotillo, CA 130421 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prosopis 2h Ocotillo, CA 130421 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prosopis 2i Ocotillo, CA 130421 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prosopis 3a NW of Ocotillo, CA 130422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prosopis 3b NW of Ocotillo, CA 130422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prosopis 3c NW of Ocotillo, CA 130422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prosopis 3d NW of Ocotillo, CA 130422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prosopis 4a NW of Ocotillo, CA 130422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prosopis 4b NW of Ocotillo, CA 130422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prosopis 4c NW of Ocotillo, CA 130422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prosopis 5a W of Tucson, Arizona 130424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prosopis 5b W of Tucson, Arizona 130424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prosopis 5c W of Tucson, Arizona 130424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).