Polygaloides Agosti (Polygalaceae)

Polygaloides chamaebuxus 1 Lund Bot Garden 080508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Polygaloides chamaebuxus 2 Lund Bot Garden 080508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Polygaloides chamaebuxus 3 Col d'Izoard FR 150709 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Polygaloides chamaebuxus 4 Col d'Izoard FR 150709 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).