Agrimonia Skalický (Rosaceae)

Agrimonia 1d Lund Bot Garden 150713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia eupatoria 2 Lund Sk 120811 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia gryposepala 1 Copenhagen Bot Garden 120919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia gryposepala 2 Copenhagen Bot Garden 120919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia gryposepala 3 Copenhagen Bot Garden 120919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia gryposepala 4 Copenhagen Bot Garden 120919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia gryposepala 5 Copenhagen Bot Garden 120919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia gryposepala 6 Copenhagen Bot Garden 120919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia gryposepala 7 Copenhagen Bot Garden 120919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia pilosa 13 between Dali and Lijiang, Yunnan 110706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia pilosa 14 between Dali and Lijiang, Yunnan 110706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia pilosa 15 between Dali and Lijiang, Yunnan 110706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia pilosa 3 Vesijako FI 120801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia pilosa 4 Vesijako FI 120801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia pilosa 5 Vesijako FI 120801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia procera 1 Torp, Södra Åsum Sk 060809 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia procera 10 Fågelsång, Södra Sandby Sk 200831 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia procera 11 leaf-base Fågelsång, Södra Sandby Sk 200831 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia procera 12 lower leaf-side with glands Fågelsång, Södra Sandby Sk 200831 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia procera 13 lower leaf-side with glands Fågelsång, Södra Sandby Sk 200831 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia procera 14 lower leaf-side with glands Fågelsång, Södra Sandby Sk 200831 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia procera 2 Torp, Södra Åsum Sk 060809 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia procera 3 Torp, Södra Åsum Sk 060809 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia procera 4 Torp, Södra Åsum Sk 060809 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia procera 6 Torp, Södra Åsum Sk 060809 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia procera 7 Torp, Södra Åsum Sk 060809 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia procera 8 Fågelsång, Södra Sandby Sk 200831 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia procera 9 Fågelsång, Södra Sandby Sk 200831 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Agrimonia 1a Lund Bot Garden 150713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia 1b Lund Bot Garden 150713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia 1c Lund Bot Garden 150713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia eupatoria 1 Lund Sk 120811 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia eupatoria 10 W of Dalby Sk 120724 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia eupatoria 11 W of Dalby Sk 120724 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia eupatoria 12 W of Dalby Sk 120724 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia eupatoria 3 Lund Sk 120811 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia eupatoria 4 Lund Sk 120811 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia eupatoria 5 Lund Sk 120811 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia eupatoria 6 Lund Sk 120811 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia eupatoria 7 Lund Sk 120811 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia eupatoria 8 Lund Sk 120811 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia eupatoria 9 Lund Sk 120811 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia pilosa 1 Vesijako FI 120801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia pilosa 10 Botanical Garden, N of Vilnius, Lithuania 100713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia pilosa 11 Botanical Garden, N of Vilnius, Lithuania 100713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia pilosa 12 Botanical Garden, N of Vilnius, Lithuania 100713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia pilosa 2 Vesijako FI 120801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia pilosa 6 Klaucani, Latvia 060710 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia pilosa 7 Klaucani, Latvia 060710 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia pilosa 8 Klaucani, Latvia 060710 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia pilosa 9 Klaucani, Latvia 060710 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia procera 5 Torp, Södra Åsum Sk 060809 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia repens 1 Copenhagen Bot Garden 120926 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Agrimonia repens 2 Copenhagen Bot Garden 120926 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).