Aremonia Neck. (Rosaceae)

Aremonia agrimonioides 1 Lund Bot Garden 100519 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aremonia agrimonioides 10 Lund Bot Garden 120503 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aremonia agrimonioides 11 Lund Bot Garden 120503 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aremonia agrimonioides 2 Lund Bot Garden 120503 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aremonia agrimonioides 3 Lund Bot Garden 080508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aremonia agrimonioides 4 Lund Bot Garden 120504 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aremonia agrimonioides 9 Lund Bot Garden 120503 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Aremonia agrimonioides 12 Lund Bot Garden 120503 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aremonia agrimonioides 13 Lund Bot Garden 120503 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aremonia agrimonioides 14 Lund Bot Garden 120503 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aremonia agrimonioides 5 Lund Bot Garden 120504 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aremonia agrimonioides 6 Lund Bot Garden 120504 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aremonia agrimonioides 7 Lund Bot Garden 120504 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aremonia agrimonioides 8 Lund Bot Garden 120504 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).