Drymocallis Fourr. (Rosaceae)

Drymocallis 1c Lund Bot Garden 130515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis 1d Lund Bot Garden 130515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis 1e Lund Bot Garden 130515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis arguta 1 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis arguta 10 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis arguta 5 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis arguta 6 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis arguta 7 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis arguta 8 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis arguta 9 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis glandulosa 3 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis glandulosa 4 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis rupestris 10 Nolgården, Näs, Västergötland 140530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis rupestris 11 Nolgården, Näs, Västergötland 140530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis rupestris 6 Nolgården, Näs, Västergötland 140530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis rupestris 7 Nolgården, Näs, Västergötland 140530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis rupestris 8 Nolgården, Näs, Västergötland 140530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis rupestris 9 Nolgården, Näs, Västergötland 140530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Drymocallis 1a Lund Bot Garden 130515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis 1b Lund Bot Garden 130515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis 1f Lund Bot Garden 130515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis 1g Lund Bot Garden 130515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis arguta 2 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis arguta 3 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis arguta 4 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis glandulosa 1 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis glandulosa 2 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis rupestris 1 Nolgården, Näs, Västergötland 140530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis rupestris 12 (cult) Brunnby Sk 110521 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis rupestris 13 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis rupestris 14 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis rupestris 15 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis rupestris 16 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis rupestris 2 Nolgården, Näs, Västergötland 140530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis rupestris 3 Nolgården, Näs, Västergötland 140530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis rupestris 4 Nolgården, Näs, Västergötland 140530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Drymocallis rupestris 5 Nolgården, Näs, Västergötland 140530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).