Prunus L. (Rosaceae)

Prunus 1h Trigrad gorge-Jagodinska, Teshel, Bu 120508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 1i Trigrad gorge-Jagodinska, Teshel, Bu 120508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 1j Trigrad gorge-Jagodinska, Teshel, Bu 120508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 2a Rancho Santa Ana Botanic Garden, CA 130406 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 2b Rancho Santa Ana Botanic Garden, CA 130406 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 3f Lund Bot Garden 150520 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 4d (cult) Lund Sk 150829 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 5a (cult) Lund Sk 160721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 5b (cult) Lund Sk 160721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 5c (cult) Lund Sk 160721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 5d (cult) Lund Sk 160721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus avium 10 Höllviken Sk 140622 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus avium 11 Höllviken Sk 140622 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus avium 12 Höllviken Sk 140622 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus avium 3 Kämpinge, Räng Sk 130518 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus avium 4 Kämpinge, Räng Sk 080503 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus avium 5 Kämpinge, Räng Sk 080503 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus avium 6 Ljunghusen, Stora Hammar Sk 140421 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus avium 7 Ljunghusen, Stora Hammar Sk 140421 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus avium 8 Ljunghusen, Stora Hammar Sk 140421 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus avium 9 Ljunghusen, Stora Hammar Sk 140421 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cerasifera 10 Lund Sk 140402 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cerasifera 13 Lund Sk 140402 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cerasifera 14 Lund Sk 140402 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cerasifera 15 SE of Dalby Sk 140820 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cerasifera 2 Lund Sk 140402 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cerasifera 20 (cult) Lund Sk 150829 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cerasifera 3 Lund Sk 140402 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cerasifera 4 Lund Sk 140402 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cerasifera 5 Lund Sk 110425 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cerasifera 6 Lund Sk 110425 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cerasifera 7 Lund Sk 110425 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cerasifera 8 Lund Sk 110425 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cerasifera 9 Lund Sk 140402 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cerasus Mörby, Danderyd, Uppland 030718 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cocomilia 1 Copenhagen Bot Garden 160504 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cocomilia 2 Copenhagen Bot Garden 160504 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cocomilia 3 Copenhagen Bot Garden 160504 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cocomilia 4 Copenhagen Bot Garden 160504 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cocomilia 5 near Mt Varnous, N Greece 180630 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cocomilia 6 near Mt Varnous, N Greece 180630 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cocomilia 7 near Mt Varnous, N Greece 180630 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus domestica 1 (cult) Höllviken Sk 080502 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus domestica 2 (cult) Höllviken Sk 080502 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus domestica 3 (cult) Höllviken Sk 130901 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus domestica 4 (cult) Höllviken Sk 130901 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus dulcis 10 Vashlovani Nat. Park, Georgia 170424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus dulcis 2 Chio, Tenerife 160406 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus dulcis 3 Chio, Tenerife 160406 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus dulcis 7 Chio, Tenerife 160406 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus dulcis 8 Chio, Tenerife 160406 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus dulcis 9 Vashlovani Nat. Park, Georgia 170424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus dulcis Holomondas, Greece 050528 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus ilicifolia 1 Triumphal Park, CA 130410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus ilicifolia 2 Triumphal Park, CA 130410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus ilicifolia 3 Triumphal Park, CA 130410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus ilicifolia 4 Triumphal Park, CA 130410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus ilicifolia 5 Triumphal Park, CA 130410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus ilicifolia 6 Triumphal Park, CA 130410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus ilicifolia 7 Triumphal Park, CA 130410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus incana 1 Vashlovani Nat. Park, Georgia 170424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus incisa 1 Lund Bot Garden 120504 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus incisa 2 Lund Bot Garden 120504 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus incisa 3 Lund Bot Garden 120504 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus incisa 4 Lund Bot Garden 120504 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus incisa 5 Lund Bot Garden 120504 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus incisa 6 Lund Bot Garden 150416 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus incisa 7 Lund Bot Garden 150416 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus incisa 8 Lund Bot Garden 150416 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus laurocerasus 1 Lund Bot Garden 080514 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus laurocerasus 2 (cult) Lund Sk 080508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus laurocerasus 5 (cult) Limhamn Sk 060814 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus laurocerasus 6 (cult) Lund Sk 130902 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus laurocerasus 7 (cult) Lund Sk 130902 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus lusitanica 1 Lund Bot Garden 130702 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus lusitanica 10 Lund Bot Garden 130919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus lusitanica 2 Lund Bot Garden 130702 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus lusitanica 3 Lund Bot Garden 130702 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus lusitanica 4 Lund Bot Garden 130702 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus lusitanica 5 Lund Bot Garden 130702 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus lusitanica 6 Lund Bot Garden 130702 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus lusitanica 7 Lund Bot Garden 130702 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus lusitanica 8 Lund Bot Garden 130702 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus lusitanica 9 Lund Bot Garden 130919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus maackii 1 (cult) Edsberg, Sollentuna, Uppland 060526 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus maackii 10 (cult) Lund Sk 160729 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus maackii 2 (cult) Edsberg, Sollentuna, Uppland 060526 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus maackii 3 (cult) Edsberg, Sollentuna, Uppland 060526 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus maackii 4 (cult) Edsberg, Sollentuna, Uppland 060526 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus maackii 5 (cult) Lund Sk 160729 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus maackii 6 (cult) Lund Sk 160729 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus maackii 8 (cult) Lund Sk 160729 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus maackii 9 (cult) Lund Sk 160729 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus mahaleb 1 Limhamn Sk 160829 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus mahaleb 2 Limhamn Sk 160829 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus mahaleb 3 Limhamn Sk 170517 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus mahaleb 4 Limhamn Sk 170517 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus mahaleb 5 Limhamn Sk 170517 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus mahaleb 6 Limhamn Sk 170517 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus mahaleb Stora Karlsö, Gotland 790603 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus padus 1 Lund Sk 130515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus padus 11 Lund Sk 130902 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus padus 15 Lund Sk 130816 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus padus 16 Lund Sk 130816 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus padus 17 Lund Sk 130816 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus padus 2 Lund Sk 130515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus padus 3 Lund Sk 130515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus padus 4 Lund Sk 110425 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus padus 5 Lund Sk 110425 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus padus 7 Lund Sk 130515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus padus 8 Lund Sk 130515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus padus 9 Lund Sk 130515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus pensylvanica 1 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus pensylvanica 2 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus pensylvanica 3 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus prostrata 3 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus pumila ssp depressa 1 Copenhagen Bot Garden 080513 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus pumila ssp depressa 2 Copenhagen Bot Garden 080513 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus pumila ssp depressa 3 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus pumila ssp depressa 4 Copenhagen Bot Garden 160504 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus pumila ssp depressa 5 Copenhagen Bot Garden 160504 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus pumila ssp depressa 6 Copenhagen Bot Garden 160504 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus pumila ssp depressa 7 Copenhagen Bot Garden 160504 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus sargentii 1 Copenhagen Bot Garden 150421 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus sargentii 2 Copenhagen Bot Garden 150421 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus serotina 1 Storrs, Connecticut 900515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus serotina 10 Lund Bot Garden 150612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus serotina 11 Lund Bot Garden 150612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus serotina 3 Lund Bot Garden 130906 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus serotina 4 Lund Bot Garden 130906 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus serotina 7 Lund Bot Garden 150612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus serotina 8 Lund Bot Garden 150612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus serotina 9 Lund Bot Garden 150612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus serrulata 1 Copenhagen Bot Garden 150421 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus serrulata 2 Copenhagen Bot Garden 150421 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus serrulata 4 Copenhagen Bot Garden 150421 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus serrulata 5 Copenhagen Bot Garden 150421 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus serrulata 6 (cult) Lund Sk 160721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus serrulata 7 (cult) Lund Sk 160721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus serrulata 8 (cult) Lund Sk 160721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus spinosa 1 Lund Sk 110425 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus spinosa 2 Lund Sk 110425 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus spinosa 3 Lund Sk 110425 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus spinosa 4 Lund Sk 130902 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus spinosa 5 Lund Sk 130902 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus spinosa 6 Lund Sk 130902 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus subhirtella 1 Lund Bot Garden 210423 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus subhirtella 2 Lund Bot Garden 210423 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus subhirtella 3 Lund Bot Garden 210423 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus subhirtella 4 Lund Bot Garden 210423 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus subhirtella 5 Lund Bot Garden 210423 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus subhirtella 6 Lund Bot Garden 210423 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus tenella 1 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus tenella 2 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus virginiana 1 Lund Bot Garden 080514 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus virginiana 1 Lund Bot Garden 150811 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus virginiana 2 Lund Bot Garden 080514 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus virginiana 2 Lund Bot Garden 150811 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus webbii 1 Soulia, Crete 110326 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus webbii 2 Soulia, Crete 110326 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus webbii 3 Soulia, Crete 110326 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Prunus 1a Trigrad gorge-Jagodinska, Teshel, Bu 120508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 1b Trigrad gorge-Jagodinska, Teshel, Bu 120508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 1c Trigrad gorge-Jagodinska, Teshel, Bu 120508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 1d Trigrad gorge-Jagodinska, Teshel, Bu 120508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 1e Trigrad gorge-Jagodinska, Teshel, Bu 120508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 1f Trigrad gorge-Jagodinska, Teshel, Bu 120508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 1g Trigrad gorge-Jagodinska, Teshel, Bu 120508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 3a Lund Bot Garden 150520 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 3b Lund Bot Garden 150520 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 3c Lund Bot Garden 150520 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 3d Lund Bot Garden 150520 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 3e Lund Bot Garden 150520 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 4a (cult) Lund Sk 150829 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 4b (cult) Lund Sk 150829 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 4c (cult) Lund Sk 150829 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus 4e (cult) Lund Sk 150829 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus avium 1 Kämpinge, Räng Sk 130518 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus avium 2 Kämpinge, Räng Sk 130518 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus brigantina 1 N of La Vachette FR 150709 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus brigantina 2 N of La Vachette FR 150709 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cerasifera 1 Lund Sk 110425 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cerasifera 11 Lund Sk 140402 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cerasifera 12 Lund Sk 140402 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cerasifera 16 SE of Dalby Sk 140820 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cerasifera 17 (cult) Lund Sk 150829 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cerasifera 18 (cult) Lund Sk 150829 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus cerasifera 19 (cult) Lund Sk 150829 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus dulcis 1 Chio, Tenerife 160406 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus dulcis 4 Chio, Tenerife 160406 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus dulcis 5 Chio, Tenerife 160406 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus dulcis 6 Chio, Tenerife 160406 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus incana 2 Vashlovani Nat. Park, Georgia 170424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus incana 3 Vashlovani Nat. Park, Georgia 170424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus incana 4 Vashlovani Nat. Park, Georgia 170424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus jacquemontii 1 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus jacquemontii 2 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus jacquemontii 3 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus laurocerasus 3 (cult) Limhamn Sk 070505 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus laurocerasus 4 (cult) Limhamn Sk 070505 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus lusitanica 11 Lund Bot Garden 130919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus lusitanica 12 Lund Bot Garden 130919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus maackii 7 (cult) Lund Sk 160729 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus mahaleb 7 Limhamn Sk 170517 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus padus 10 Lund Sk 110425 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus padus 12 Lund Sk 130902 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus padus 13 Lund Sk 130902 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus padus 14 Lund Sk 130902 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus padus 6 Lund Sk 130515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus prostrata 1 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus prostrata 2 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus prostrata 4 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus serotina 12 Lund Bot Garden 150610 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus serotina 2 Storrs, Connecticut 900515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus serotina 5 Lund Bot Garden 130906 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus serotina 6 Lund Bot Garden 130906 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus serrulata 3 Copenhagen Bot Garden 150421 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus tianshanica 1 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus tianshanica 2 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus tianshanica 3 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus tianshanica 4 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Prunus tianshanica 5 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).