Pilea Lindl. (Urticaceae)

Pilea cadierei 1 Lund Bot Garden 200116 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pilea cadierei 2 Lund Bot Garden 200116 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pilea cadierei 3 Lund Bot Garden 200116 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pilea cf hitchcockii 1 (cult) 080530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pilea cf hitchcockii 2 (cult) 080530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pilea cf hitchcockii 3 (cult) 080530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pilea cf hitchcockii 4 (cult) 080530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pilea cf hitchcockii 5 (cult) 080530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pilea elegantissima 1 Stone Forest, Kunming, Yunnan 110705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pilea elegantissima 2 Stone Forest, Kunming, Yunnan 110705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pilea peperomioides 1 Lund Bot Garden 150422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pilea peperomioides 2 Lund Bot Garden 150422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pilea peperomioides 3 Lund Bot Garden 150422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pilea peperomioides 4 Lund Bot Garden 150422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pilea peperomioides 5 Lund Bot Garden 150422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pilea umbrosa 1 Dali, Yunnan 110706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pilea umbrosa 2 Dali, Yunnan 110706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pilea umbrosa 3 Dali, Yunnan 110706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pilea umbrosa 5 Dali, Yunnan 110706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Pilea cadierei 4 Lund Bot Garden 200116 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pilea peperomioides 6 Lund Bot Garden 150422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pilea umbrosa 4 Dali, Yunnan 110706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).