Cotinus Mill. (Anacardiaceae)

Cotinus coggygria 1 N of Pefkochori, Greece 050529 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cotinus coggygria 10 (cult) Lund Sk 140527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cotinus coggygria 13 Moneval NE of Grenoble FR 150705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cotinus coggygria 14 (cult) Flyinge Sk 200723 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cotinus coggygria 2 above Pefkochori, Greece 050527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cotinus coggygria 3 (cult) Lund Sk 080609 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cotinus coggygria 4 (cult) Lund Sk 140527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cotinus coggygria 5 (cult) Lund Sk 140527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cotinus coggygria 6 (cult) Lund Sk 140527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cotinus coggygria 7 (cult) Lund Sk 140527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cotinus coggygria 8 (cult) Lund Sk 140527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cotinus coggygria 9 (cult) Lund Sk 140527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Cotinus coggygria 11 (cult) Lund Sk 140527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cotinus coggygria 12 Moneval NE of Grenoble FR 150705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cotinus coggygria 15 (cult) Flyinge Sk 200723 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).