Phellodendron Rupr. (Rutaceae)

Phellodendron amurense 1 Lund Bot Garden 080612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Phellodendron amurense 10 Lund Botanical Garden 130619 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Phellodendron amurense 11 Lund Botanical Garden 130619 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Phellodendron amurense 12 Lund Botanical Garden 130619 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Phellodendron amurense 13 Lund Botanical Garden 130619 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Phellodendron amurense 2 Lund Bot Garden 080612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Phellodendron amurense 3 Lund Bot Garden 080612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Phellodendron amurense 4 Lund Bot Garden 070516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Phellodendron amurense 6 Lund Bot Garden 070516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Phellodendron amurense 7 Lund Botanical Garden 130619 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Phellodendron amurense 8 Lund Botanical Garden 130619 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Phellodendron amurense 9 Lund Botanical Garden 130619 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Phellodendron amurense 5 Lund Bot Garden 070516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).